Telmisartan zapobiegający nawracającym udarom i zdarzeniom sercowo-naczyniowym ad

W jednym małym badaniu bloker receptora angiotensyny (ARB), który rozpoczął się wkrótce po udarze, zmniejszył wskaźniki zgonów i zdarzeń sercowo-naczyniowych, pomimo braku obniżenia ciśnienia krwi. W tych badaniach większość pacjentów zapisano kilka miesięcy lub lat po udarze, a potencjalna korzyść związana z zastosowaniem blokerów układu renina-angiotensyna wkrótce po udarze nie została jednoznacznie ustalona. W związku z tym ocenialiśmy, czy terapia telmisartanem, ARB, podawana w dawce 80 mg na dobę, może zmniejszyć ryzyko udaru, gdy zostanie rozpoczęta w ciągu 4 miesięcy po udarze i będzie kontynuowana przez 2,5 roku.
Metody
Protokół badania
Szczegóły protokołu badania zostały opublikowane poprzednio.9 Pacjenci pochodzili z 695 ośrodków w 35 krajach i ostatnio mieli udar niedokrwienny. Zastosowaliśmy projekt czynnikowy dwa na dwa, aby porównać cztery schematy: kombinację kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) i dipirydamolu o przedłużonym uwalnianiu, w porównaniu z klopidogrelem, i telmisartanu w porównaniu z placebo. Wszyscy pacjenci otrzymywali również leki kontrolujące ciśnienie krwi według uznania badaczy. Proces został zatwierdzony przez komisję etyczną lub instytucjonalną komisję odwoławczą w każdej krajowej lub lokalnej witrynie. Niniejsze sprawozdanie koncentruje się na komponencie badania porównującego telmisartan z placebo.
Projekt badania
Badanie zostało sponsorowane przez Boehringer Ingelheim, z dodatkowym wsparciem Bayer Schering Pharma i GlaxoSmithKline, i zostało zaprojektowane przez komitet sterujący, w skład którego wchodzili przedstawiciele sponsora. Dane zostały zebrane przez badaczy w każdym miejscu. Końcowe analizy statystyczne zostały przeprowadzone jednocześnie przez niezależnych statystyków z Uniwersytetu Medycznego w Karolinie Południowej, którzy dostarczali dane i raporty z analizy okresowej komitetowi monitorującemu dane i bezpieczeństwo oraz statystykom z Boehringer Ingelheim. Po zamknięciu bazy danych sponsor przeprowadził analizę potwierdzającą. Niewielkie rozbieżności między dwiema analizami danych zostały rozwiązane za obopólną zgodą. Trzej główni badacze akademiccy mieli pełny dostęp do danych, napisali manuskrypt z uwagą od wszystkich współautorów i zapewniają dokładność i kompletność danych oraz analiz.
Wybieralność
Zgodnie z protokołem wstępnym do udziału w badaniu kwalifikowały się pacjenci w wieku 55 lat i starsi, którzy przebyli udar niedokrwienny w okresie krótszym niż 90 dni przed randomizacją i których stan był stabilny. Rozpoznanie udaru niedokrwiennego zdefiniowano jako nowy ogniskowy deficyt neurologiczny pochodzenia sercowo-naczyniowego utrzymujący się przez ponad 24 godziny. Pacjenci, u których objawy utrzymywały się przez mniej niż 24 godziny, mogliby zostać uwzględnieni, gdyby mieli dowody niedawnego udaru niedokrwiennego w tomografii komputerowej lub obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego. Po włączeniu około 6000 pacjentów protokół zmodyfikowano, aby umożliwić włączenie młodszych pacjentów (50 do 54 lat) i tych, którzy mieli mniej niedawne udary (w ciągu 90 do 120 dni), jeśli mieli również co najmniej dwa dodatkowe czynniki ryzyka . Pacjenci byli wykluczani, jeśli mieli pierwotny udar krwotoczny, ciężką niepełnosprawność po kwalifikowanym udarze, przeciwwskazania do jednego z badanych leków przeciwpłytkowych lub inne czynniki czyniące je nieodpowiednimi do randomizacji.9 Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Randomizacja, leczenie i follow-up
Kwalifikujący się i wyrażający zgodę pacjenci zostali poddani randomizacji z użyciem centralnego systemu telefonicznego, aby otrzymać 2-krotnie dobraną dawkę kombinacji aspiryny (25 mg) plus dipyridamol o przedłużonym uwalnianiu (200 mg) lub klopidogrelu raz na dobę (75 mg) i telmisartan raz na dobę (80 mg) lub placebo
[podobne: flixonase opinie, zdrowie gazeta, cyclaid ]

Powiązane tematy z artykułem: cyclaid flixonase opinie zdrowie gazeta