Rivaroxaban w profilaktyce przeciwzakrzepowej u pacjentów z ostrą chorobą

Czas profilaktyki przeciwzakrzepowej u hospitalizowanych pacjentów z ostrymi chorobami medycznymi jest nieznany. W tym wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą oceniano skuteczność i bezpieczeństwo doustnego rywaroksabanu podawanego przez dłuższy czas, w porównaniu do podskórnej enoksaparyny podawanej przez standardowy okres, a następnie placebo. Metody
My losowo przydzieliliśmy pacjentów w wieku 40 lat lub starszych, którzy byli hospitalizowani z powodu ostrej choroby medycznej, aby otrzymać podskórną enoksaparynę, 40 mg raz na dobę, przez 10 ? 4 dni i doustne placebo przez 35 ? 4 dni lub do otrzymywania podskórnego placebo przez 10 ? 4 dni i doustnie rywaroksabanu, 10 mg raz na dobę, przez 35 ? 4 dni. Pierwszorzędowe wyniki skuteczności to połączenie bezobjawowej proksymalnej lub objawowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej do dnia 10 (test niezależności) i do 35 dnia (test na wyższość). Głównym rezultatem bezpieczeństwa było połączenie dużego lub istotnego klinicznie krwawienia.
Wyniki
W sumie 8101 pacjentów poddano randomizacji. Pierwotne zdarzenie z wynikiem skuteczności wystąpiło u 78 z 2938 pacjentów (2,7%) otrzymujących rywaroksaban i 82 z 2993 pacjentów (2,7%) otrzymujących enoksaparynę w dniu 10 (względne ryzyko dla rywaroksabanu, 0,97, 95% przedział ufności [CI], 0,71 do 1,31 ; P = 0,003 dla nie gorszej jakości) i 131 z 2967 pacjentów (4,4%), którzy otrzymali rywaroksaban i 175 z 3057 pacjentów (5,7%), którzy otrzymywali enoksaparynę, a następnie placebo w dniu 35 (względne ryzyko, 0,77; 95% CI, 0,62 do 0,96; P = 0,02). Główne zdarzenie niepożądane dotyczące bezpieczeństwa wystąpiło u 111 z 3997 pacjentów (2,8%) w grupie rywaroksabanu i 49 z 4001 pacjentów (1,2%) w grupie otrzymującej enoksaparynę w dniu 10 (p <0,001) iu 164 pacjentów (4,1%) i 67 pacjentów (1,7%) w poszczególnych grupach w dniu 35 (p <0,001).
Wnioski
U pacjentów z ostrymi chorobami, rywaroksaban nie ustępował enoksaparynie w przypadku profilaktyki przeciwzakrzepowej o standardowym czasie trwania. Riwaroksaban o przedłużonym czasie działania zmniejszał ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Rywaroksaban był związany ze zwiększonym ryzykiem krwawienia. (Finansowane przez Bayer HealthCare Pharmaceuticals i Janssen Research and Development; MAGELLAN ClinicalTrials.gov number, NCT00571649.)
Wprowadzenie
Pacjenci z aktywnym rakiem, udarem, zawałem mięśnia sercowego lub ostrymi zaostrzeniami różnych stanów medycznych są narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.1 Długotrwałe unieruchomienie i czynniki ryzyka, takie jak wiek starszy niż 75 lat, przewlekła niewydolność serca, historia żylnej choroby choroba zakrzepowo-zatorowa i otyłość mogą zwiększyć to ryzyko.2.3
Randomizowane, kontrolowane badania z udziałem hospitalizowanych pacjentów ze zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wykazały korzyści płynące z podawania leków przeciwzakrzepowych przez okres do 14 dni, 4-8, a wytyczne zalecają stosowanie heparyny niefrakcjonowanej, heparyn drobnocząsteczkowych lub fondaparynuksu w takich przypadkach. pacjenci.9 Istnieją pewne dowody na to, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z ostrymi chorobami utrzymuje się po wypisaniu ze szpitala10; jednak żadne badania nie potwierdziły rutynowego stosowania przedłużonej profilaktyki przeciwzakrzepowej.11,12
Rivaroxaban jest doustnym, bezpośrednim inhibitorem czynnika Xa, który jest stosowany w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po planowej resekcji stawu biodrowego lub operacji wymiany stawu kolanowego u dorosłych
[podobne: cyclaid, dutasteryd, lerivon ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: cyclaid dutasteryd lerivon ulotka