Rivaroxaban w profilaktyce przeciwzakrzepowej u pacjentów z ostrą chorobą AD 2

Wieloośrodkowe, randomizowane, grupowe badanie skuteczności i bezpieczeństwa grupowego w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u hospitalizowanych pacjentów z ostrą postacią medyczną. Porównanie rararoksabanu z echoksaparyną (MAGELLAN) zostało zaprojektowane w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa rywaroksabanu podawanego przez 35 dni w porównaniu z podawaną enoksaparyną przez 10 dni, a następnie placebo, w heterogennej populacji pacjentów w wieku 40 lat lub starszych z ograniczoną mobilnością i ostrą chorobą medyczną wymagającą hospitalizacji. Metody
Przestudiuj badanie
MAGELLAN był randomizowanym, podwójnie zaślepionym, wielonarodowym badaniem klinicznym z udziałem czynnych i porównawczych badań.13 Badanie zostało zaprojektowane i nadzorowane przez komitet sterujący (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu) i był sponsorowany przez Bayer HealthCare Pharmaceuticals i Janssen Research and Development. Członkowie komitetu sterującego podpisali umowy o poufności ze sponsorami badania. Dane zostały zebrane i przeanalizowane przez sponsorów. Wszyscy autorzy mieli pełny dostęp do danych i analiz oraz przyczynili się do napisania manuskryptu. Pomoc redakcyjna została zapewniona przez Chameleon Communications. Komitet sterujący podjął decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność raportu oraz za wierność raportu w protokole próbnym, który jest dostępny pod adresem.
Badanie przeprowadzono zgodnie z Deklaracją Helsińską i lokalnymi przepisami. Protokół został zatwierdzony przez odpowiednie komisje lokalne ds. Przeglądu instytucjonalnego i komitety etyczne, a od każdego pacjenta uzyskano pisemną świadomą zgodę przed przeprowadzeniem jakichkolwiek procedur specyficznych dla badania.
Pacjenci, terapie i działania uzupełniające
Pacjenci kwalifikowali się do badania, jeśli mieli 40 lat lub więcej, byli hospitalizowani z powodu określonej ostrej choroby medycznej przez mniej niż 72 godziny przed randomizacją i mieli ograniczoną ruchliwość. Pełne kryteria włączenia i wykluczenia podano w tabeli S1 w dodatkowym dodatku. Randomizację przeprowadzono w blokach permutowanych za pomocą interaktywnego systemu odpowiedzi głosowej, z rozwarstwieniem według centrum. Zakwalifikowani pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania podskórnej enoksaparyny, 40 mg raz na dobę, przez 10 ? 4 dni i doustnie, placebo, raz na dobę, przez 35 ? 4 dni lub do otrzymywania podskórnego placebo, raz na dobę, przez 10 ? 4 dni i doustnie rywaroksabanu, 10 mg raz na dobę przez 35 ? 4 dni.
Protokół wymagał wykonania ultrasonografii u wszystkich pacjentów w celu wykrycia bezobjawowej zakrzepicy żył głębokich po podaniu ostatniej dawki badanego leku lub pasującego placebo w dniu 10 ? 4 i dniu 35 ? 4, jak opisano wcześniej.13 okres obserwacji, klinicznie podejrzane przypadki zakrzepicy żył głębokich zostały potwierdzone za pomocą ultrasonografii lub innych technik obrazowania naczyń, a klinicznie podejrzewana zatorowość płucna została potwierdzona za pomocą tomografii komputerowej z użyciem spirali klatki piersiowej, skanowanie płuc i płuc perfuzyjną z klatką piersiową radiografia lub angiografia płucna.
Mierniki rezultatu
Wszystkie wyniki zostały ocenione przez niezależny, centralny komitet orzekający, którego członkowie nie byli świadomi zadań badawczych
[więcej w: grzegorz południewski, euroklinika siemianowice, kieszonka rathkego ]

Powiązane tematy z artykułem: euroklinika siemianowice grzegorz południewski kieszonka rathkego