Poza wynagrodzeniem za wydajność – nowe modele Realizacji dostawcy – płatności ad

Chociaż lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie zapłaciliby za dodatkowe koszty, takie jak skierowania, model zawiera znaczne zachęty do wydajności w zakresie jakości i efektywności kosztowej (w wysokości od 15 do 25% wszystkich płatności). Poza areną podstawowej opieki niektóre grupy zwracają się do systemów płatności opartych na epizodach, takich jak Prometheus Payment, opracowanych przez zespół ekspertów i interesariuszy. Ogólnoświatowe wskaźniki płatności za przypadki są opracowywane na podstawie norm klinicznych dotyczących odpowiedniej opieki, a nie wyłącznie poprzez badanie aktualnych wzorców opieki, które odzwierciedlają wysokie wskaźniki niedostatecznego wykorzystania, niewłaściwego użycia i nadużywania. Obliczanie płatności obejmuje korektę ryzyka oraz gwarancję na opiekę w przypadku pokrewnych powikłań. W skład tego modelu wchodzą również zachęty do osiągania wyników (równe od 10 do 20% stawki płatności za przypadek) związane z jakością kliniczną, doświadczeniem pacjenta i efektywnością kosztową.
Koncepcja płatności ProvenCare systemu Geisinger Health opiera się również na klinicznych standardach jakości stosowanych do określonego epizodu leczenia.3 Na przykład, w przypadku planowej operacji pomostowania tętnic wieńcowych, płatność ProvenCare obejmuje opiekę przedoperacyjną, wszystkie usługi związane z operacją i pobytem szpitalnym plus 90 dni dodatkowej opieki. Cena odcinka ustalana przez system opieki zdrowotnej jest oparta na kosztach rutynowych usług plus kwota równa połowie średniego kosztu komplikacji.
Tymczasem program demonstracyjny Medicare Physician Group Practice Demonstration jest wiodącym przykładem wspólnego modelu oszczędnościowego reformy płatności, który przypomina umowy o miękkiej kapitalizacji z lat 90. W tym programie praktyki grup uczestniczących zgadzają się zarządzać opieką nad populacją pacjentów Medicare z perspektywą dzielenia się oszczędnościami, które przypadają na Medicare. Oszczędności są obliczane jako różnica między rzeczywistym wydatkowaniem a trendem wydatków skorygowanym o ryzyko na danym rynku. Gdy różnica ta przekroczy 2 punkty procentowe, oszczędności zostaną podzielone między zaangażowane grupy lekarzy, które mogą otrzymać do 80% tych oszczędności, osiągając dobre wyniki w zakresie efektywności kosztowej i środków jakości.
Podobnie, pod koniec 2004 r., Stan Alabama wprowadził program, w którym 50% udokumentowanych oszczędności związanych z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej w państwowym programie opieki nad pacjentami z podstawowej opieki zdrowotnej jest udostępniane tym lekarzom. Wspólne oszczędności są przydzielane zgodnie z systemem punktowym, który uwzględnia wyniki lekarzy na temat trzech miar efektywności skorygowanych o ryzyko (stosowanie leków generycznych, wykorzystanie w izbie przyjęć i liczba wizyt w urzędzie) oraz indeks ich rzeczywistych w stosunku do oczekiwanych suma dozwolonych opłat.
Chociaż te podejścia do reformy płatności obejmują szeroki zakres modeli, pojawia się szereg wspólnych tematów. Pierwsza to płatność oparta na wartości: chociaż kontrola kosztów jest głównym celem większości reform, wytyczne kliniczne i środki jakości odgrywają ważną rolę wspierającą. Na przykład zarówno modele płatności podstawowej, jak i kompleksowe płatności podstawowej opieki wymagają poziomu płatności, aby pokryć koszty wyraźnie określonych najlepszych praktyk .
Drugi temat odzwierciedla lekcję z wcześniejszych powtórzeń systemów capitation-payment: potrzeba odróżnienia losowej zmienności wyników i mieszanki pacjentów od zmienności praktyk i możliwych do uniknięcia komplikacji
[hasła pokrewne: komórki plazmatyczne, samolubna instagram, flixonase opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: flixonase opinie komórki plazmatyczne samolubna instagram