National Cluster-Randomized Trial of Duty-Hour Elastyczność w szkoleniu chirurgicznym ad 7

Jeśli szacowany iloraz szans znajduje się w zacienionym regionie, ale górna granica przedziału ufności wynosząca 92% wykracza poza region, wyniki zostały uznane za nierozstrzygające. Liczba pacjentów na wynik różni się, ponieważ pacjentów wykluczono z analizy, jeśli stan był wcześniejszy w czasie operacji. Liczba pacjentów jest zmniejszona z powodu braku ratunku (tj. Zgonu u pacjenta, który miał poważne powikłania), ponieważ tylko pacjenci, którzy mieli poważne powikłania, zostali włączeni do analizy. Stopień zgonu lub poważne komplikacje nie różniły się istotnie między badanymi grupami (9,1% w grupie elastycznej polityki i 9,0% w grupie standardowej polityki, P = 0,92). Na rycinie przedstawiono zarówno nieskorygowane, jak i skorygowane (dla cech pacjenta) iloraz szans, porównujący związek między przydzieleniem grupy badanej a wynikami pacjenta. Ryzyko zgonu lub poważnych powikłań nie różniło się istotnie pomiędzy pacjentami, którzy przeszli operację w szpitalach powiązanych z programami przypisanymi do elastycznych, mniej restrykcyjnych polityk stawek godzinowych a tymi, którzy przeszli operację w szpitalach o standardowej polityce (niedostosowany iloraz szans dla grupa polityk, 0,96, przedział ufności 92% [CI], 0,87 do 1,06, P = 0,44, skorygowany iloraz szans, 0,96, 92% CI, 0,90 do 1,04, P = 0,38) (rysunek 1). Górne granice przedziału ufności wynoszącego 92% zarówno z nieskorygowanych, jak i skorygowanych modeli były większe niż 1,00, ale niższe niż wskaźnik nierówności marginesu niegodności wynoszący 1,15; w związku z tym elastyczne polityki uznano za nie gorsze od standardowych polityk w odniesieniu do śmierci lub poważnych komplikacji.
Jeśli chodzi o wyniki wtórne, elastyczne polityki były zgodne ze standardowymi politykami w odniesieniu do poważnych powikłań, wszelkich powikłań, nieplanowanej reoperacji, posocznicy, infekcji w miejscu pracy chirurgicznej i zakażenia dróg moczowych w nieskorygowanych i dostosowanych modelach (Ryc. 1). Wyniki nie były jednoznaczne w przypadku 30-dniowej śmiertelności w nieskorygowanej analizie, ale kryterium nie gorszej jakości zostało spełnione w skorygowanej analizie. Nie było istotnej różnicy między grupami badanymi w odniesieniu do niepowodzenia ratowania i niewydolności nerek, ale górna granica 92% przedziału ufności przekroczyła margines; dlatego nie ustalono nie gorszej jakości tych wyników. Górne granice przedziałów ufności wynoszących 92% z nieskorygowanych i skorygowanych analiz 30-dniowej stopy pooperacyjnego zapalenia płuc zbiegł się dokładnie z marginesem nie gorszym.
Nie stwierdzono istotnego wpływu podgrup na zgon lub poważne komplikacje w zależności od rodzaju operacji (awaryjne vs. planowe), ryzyka zgonu lub poważnych powikłań (najwyższy kwartyl w porównaniu z niższymi trzema kwartylami pacjentów) lub ustawienie chirurgiczne (stacjonarne i ambulatoryjne) (Tabela S13 w Dodatku uzupełniającym). Wszystkie wyniki były solidne w odniesieniu do różnic w specyfikacjach modelowania i uwzględnienia dodatkowych zmiennych towarzyszących dla pacjentów, szpitali lub obu. Wyniki były jakościowo podobne dla oszacowań warunkowych i populacyjnych (Tabela S34 w Dodatku Uzupełniającym).
Wyniki rezydentów
Dane z badania ABSITE uzyskano dla 4330 osób z ogólnej chirurgii, które odbyły szkolenie w 117 pierwszych programach próbnych (2110 mieszkańców w grupie elastycznej polityki i 2220 w grupie standardowej)
[hasła pokrewne: terbinafina ziaja, grzegorz południewski, samolubna instagram ]

Powiązane tematy z artykułem: grzegorz południewski samolubna instagram terbinafina ziaja