Chemioterapia raka piersi HER2 AD 5

Rejestracja i wyniki. EC-T oznacza epirubicynę i cyklofosfamid, a następnie docetaksel. Wszyscy pacjenci, którzy otrzymali co najmniej jeden cykl epirubicyny i cyklofosfamidu zostali włączeni do analiz skuteczności i bezpieczeństwa. Grupy lecznicze porównywano z użyciem dwustronnego testu Pearsona z korektą ciągłości oraz dokładnego testu Fishera, a dla punktów końcowych skuteczności zapewniono 95% przedziały ufności. Pacjentów z brakującymi danymi dotyczącymi odpowiedzi uznawano za nie mających odpowiedzi. Zastosowano wieloczynnikową regresję logistyczną w celu dostosowania do czynników wyjściowych. Jednowariantową regresję logistyczną przeprowadzono w podgrupach; Test Breslow-Day15 został wykorzystany do przetestowania jednorodności ilorazów szans między podgrupami. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2.
Na podstawie ustaleń z badania GeparDuo (NCT00793377), 16 założyliśmy, że wskaźnik całkowitej odpowiedzi patologicznej z epirubicyną i cyklofosfamidem, a następnie docetakselem wynosiłby 14%; spodziewaliśmy się, że wskaźnik pełnej odpowiedzi patologicznej z epirubicyną i cyklofosfamidem, a następnie docetakselem i bewacyzumabem wynosiłby 18,9% (iloraz szans, 1,43). Przyjmując te założenia, oszacowaliśmy, że będziemy musieli zapisać 1876 pacjentów, zgodnie z dwustronnym testem chi-kwadrat Pearsona skorygowanym o ciągłość z poziomem alfa 0,05 i poziomem beta 0,20. Przeprowadzono tymczasową analizę bezpieczeństwa z udziałem pierwszych 30 pacjentów, którzy otrzymali co najmniej dwa cykle cyklofosfamidu epirubicyny w celu sformułowania zaleceń dotyczących leczenia wspomagającego.
Randomizacja była przeprowadzana w stosunku 1: 1, w centralnym miejscu, zgodnie z alokacją dynamiczną, i była stratyfikowana zgodnie z miejscem uczestniczenia, stanem receptora hormonalnego (ujemny lub pozytywny) i zakresem choroby (stadium kliniczne T1-T3 N0- N2 vs. T4 lub N3). Do randomizacji wykorzystano metodę minimalizacji Pococka i Simon18. Wartości P obliczone z testu chi-kwadrat i dokładny test Fishera dla zmiennych bazowych należy traktować wyłącznie jako opisowe, ponieważ nie uwzględniają alokacji dynamicznej.
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Od listopada 2007 r. Do czerwca 2010 r. Łącznie 1948 pacjentów włączono do komponentu HER2-ujemnego w tym badaniu w 126 ośrodkach w Niemczech i ośrodku w Szwajcarii (ryc. 1). Wyjściowa charakterystyka pacjentów była jednakowo zrównoważona pomiędzy dwiema grupami (Tabela i Tabela w Dodatku Uzupełniającym). Średni rozmiar guza u pacjentów w obu grupach wynosił 40 mm, co oceniono za pomocą badania palpacyjnego i 29 mm według oceny ultrasonograficznej.
Skuteczność
Tabela 2
[podobne: dutasteryd, cyclaid, sennik wagina ]

Powiązane tematy z artykułem: cyclaid dutasteryd sennik wagina