Chemioterapia raka piersi HER2 AD 4

Pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymania ośmiu cykli bevacizumabu (w dawce 15 mg na kilogram masy ciała dożylnie co 3 tygodnie, począwszy od pierwszego dnia pierwszego cyklu cyklospiramidu cyklopiramidowego) lub bez dodatkowego leczenia. U pacjentów, u których nie uzyskano potwierdzonej ultrasonograficznie lub klinicznej odpowiedzi na cztery cykle epirubicyny-cyklofosfamidu, przerwano leczenie badane, a pacjenci zostali losowo przydzieleni do cotygodniowej terapii paklitakselem z udziałem lub bez ewerolimusu (grupa 2). W przypadku progresji nowotworu leczenie badawcze przerwano i dalsze leczenie miejscowe lub układowe było dozwolone według uznania badacza. Pacjenci nie mogli przejść operacji przez co najmniej 28 dni po ostatnim wlewie do chemioterapii lub bewacizumabu. Ocena punktów końcowych
Środki hematologiczne i biochemiczne oceniano co tydzień; docelowe uszkodzenie i regionalne węzły chłonne badano za pomocą badania palpacyjnego w każdym cyklu. Badanie ultrasonograficzne piersi powtórzono po każdym drugim cyklu; Badanie ultrasonograficzne i mammografia wykonano przed operacją piersi. Badanie ultrasonograficzne serca powtórzono po czterech cyklach leczenia i przed operacją.
Patologiczną odpowiedź guza piersi i nacieku regionalnych węzłów chłonnych ocenił miejscowy patolog. Patologiczne raporty były analizowane w centralnej lokalizacji przez dwóch patologów, którzy nie byli świadomi przypisań do leczenia, a odpowiedź była przeprowadzana zgodnie z układem przerzutów do węzłów nowotworowych (TNM). 14 Całkowitą patologiczną odpowiedź zdefiniowano jako patologiczny etap T0 i N0 po terapia neoadjuwantowa. Obecność tylko nieinwazyjnej choroby szczątkowej (stadium patologiczne T0N0 lub TisN0) lub brak inwazyjnej choroby resztkowej (stadium patologiczne T0N0 / + lub TisN0 / +) w piersi po leczeniu neoadjuwantowym zgłoszono jako drugorzędowy punkt końcowy, aby umożliwić porównanie z innymi badaniami .
Całkowitą odpowiedź kliniczną zdefiniowano jako brak dowodów na obecność choroby w piersi podczas badania ultrasonograficznego lub, jeśli badanie ultrasonograficzne nie było możliwe, w badaniu mammograficznym lub fizycznym. Częściową odpowiedź zdefiniowano jako zmniejszenie iloczynu dwóch największych prostopadłych średnic guza pierwotnego o 50% lub więcej; postępującą chorobę definiowano jako wzrost wielkości guza (iloczyn dwóch największych prostopadłych wymiarów) o 25% lub więcej lub obecność nowej zmiany. Wszystkie pozostałe scenariusze zostały sklasyfikowane jako bez zmian.
Pacjentów uznano za poddanych zabiegowi oszczędzającemu piersi, jeśli ostatecznym zabiegiem chirurgicznym była chirurgia plastyczna, segmentektomia lub kwadrantektomia. Efekty toksyczne zostały ocenione przy użyciu Ogólnych kryteriów terminologicznych dla zdarzeń niepożądanych opracowanych przez National Cancer Institute for Adverse Events, wersja 3.0 (http://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/docs/ctcaev3.pdf).
Analiza statystyczna
Rysunek 1
[hasła pokrewne: szpital pszczyna, spazmofilia, terbinafina ziaja ]

Powiązane tematy z artykułem: spazmofilia szpital pszczyna terbinafina ziaja