Chemioterapia na bazie platyny plus Cetuksymab w raku głowy i szyi ad 5

W przypadku 84% pacjentów względna intensywność dawki cetuksymabu (ilość podawana w określonym czasie w stosunku do planowanej ilości) wynosiła 80% lub więcej po początkowej dawce wynoszącej 400 mg na metr kwadratowy. W sumie 100 pacjentów otrzymywało cetuksymab w monoterapii w okresie leczenia podtrzymującego, z medianą czasu leczenia wynoszącą 11 tygodni. Dla 82% pacjentów względna intensywność dawki cetuksymabu wynosiła 80% lub więcej podczas tego okresu leczenia podtrzymującego. Pacjenci z grupy cetuksymabu otrzymali medianę pięciu cykli chemioterapii, a pacjenci z grupy otrzymującej tylko chemioterapię otrzymali medianę czterech cykli. Mediana czasu leczenia cisplatyną wynosiła 15 tygodni (zakres międzykwartylny, 6 do 19) w grupie cetuksymabu i 12 tygodni (zakres międzykwartylny, 6 do 19) w grupie otrzymującej samą chemioterapię. W przypadku 89% pacjentów w grupie leczonej cetuksymabem i 86% pacjentów w grupie stosującej wyłącznie chemioterapię, względna intensywność dawki cisplatyny wynosiła 80% lub więcej.
Mediana czasu leczenia karboplatyną wynosiła 18 tygodni (zakres międzykwartylny, 10 do 19) w grupie cetuksymabu i 13 tygodni (zakres międzykwartylny, 9 do 18) w grupie otrzymującej samą chemioterapię. Względna intensywność dawki karboplatyny wynosiła 80% lub więcej u 93% pacjentów w grupie leczonej cetuksymabem iu 80% pacjentów w grupie otrzymującej tylko chemioterapię.
Mediana czasu leczenia fluorouracylem wynosiła 17 tygodni (zakres międzykwartylny, 8 do 18) w grupie cetuksymabu i 13 tygodni (zakres międzykwartylny, 6 do 18) w grupie leczonej wyłącznie chemioterapią; względna intensywność dawki fluorouracylu wynosiła 80% lub więcej odpowiednio u 83% i 84% pacjentów w obu grupach. Czternastu pacjentów (6%) w grupie otrzymującej tylko chemioterapię otrzymało cetuksymab po zakończeniu badania.
Skuteczność
Rysunek 2. Rysunek 2. Szacunki Kaplan-Meier dotyczące całkowitego przeżycia i przeżycia wolnego od progresji według grupy leczenia. Tabela 2. Tabela 2. Odpowiedzi na leczenie i przeżycie. Mediana całkowitego przeżycia wynosiła 10,1 miesiąca (95% przedział ufności [CI], 8,6 do 11,2) w grupie cetuksymabu i 7,4 miesiąca (95% CI, 6,4 do 8,3) w grupie leczonej wyłącznie chemioterapią (współczynnik ryzyka zgonu, 0,80; 95% CI, 0,64 do 0,99, P = 0,04) (Figura 2A i Tabela 2). Mediana okresu obserwacji wynosiła 19,1 miesiąca w grupie cetuksymabu i 18,2 miesiąca w grupie stosującej wyłącznie chemioterapię. Wśród pacjentów, którzy żyli w czasie analizy, minimalny okres obserwacji wynosił 12,9 miesiąca, a maksymalny czas obserwacji wynosił 26,0 miesięcy. Szesnastu pacjentów (4%) wycofało zgodę lub straciło kontakt z pacjentem.
Średni czas przeżycia bez progresji wynosił 5,6 miesiąca w grupie cetuksymabu i 3,3 miesiąca w grupie otrzymującej samą chemioterapię (współczynnik ryzyka dla progresji, 0,54; 95% CI, 0,43 do 0,67; p <0,001) (Figura 2B i Tabela 2). Dodanie cetuksymabu do chemioterapii platyna-fluorouracyl wiązało się również ze znacznym wzrostem ogólnego odsetka odpowiedzi, szybkości kontroli choroby i czasu do niepowodzenia leczenia w porównaniu z samą chemioterapią platynowo-fluorouracylową (Tabela 2). Czas trwania odpowiedzi w obu grupach nie różnił się istotnie. Spośród 100 pacjentów, którzy otrzymywali cetuksymab jako leczenie podtrzymujące, mediana przeżycia wolnego od progresji wynosiła 12 tygodni od rozpoczęcia leczenia podtrzymującego. [przypisy: samolubna instagram, kieszonka rathkego, xyzal syrop ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: kieszonka rathkego samolubna instagram xyzal syrop ulotka