Aspiryna i Dipyridamol o przedłużonym uwalnianiu w porównaniu z klopidogrelem do nawracającego udaru ad 7

Działania niepożądane prowadzące do trwałego przerwania leczenia badanego zostały zwiększone w grupie przyjmującej aspirynę i dipirydamol o przedłużonym uwalnianiu (1650 pacjentów [16,4%]) w porównaniu z grupą otrzymującą klopidogrel (1069 pacjentów [10,6%]). Przerwanie leczenia z powodu działań niepożądanych nastąpiło wcześniej w przypadku stosowania kwasu acetylosalicylowego i dipirydamolu o przedłużonym uwalnianiu, z 49,6% wszystkich takich przypadków przerwania leczenia w ciągu pierwszych 2 miesięcy w porównaniu z 32,5% pacjentów w grupie przyjmującej klopidogrel. Trwałe odstawienie badanego leku z powodu bólu głowy występowało częściej wśród biorców aspiryny plus dipirydamol o przedłużonym uwalnianiu (593 [5,9%]) niż wśród biorców klopidogrelu (87 [0,9%]). Ból głowy występował również częściej w grupie przyjmującej aspirynę i dipirydamol o przedłużonym uwalnianiu (30,2% pacjentów w 7 dniu, w porównaniu z 10,2% w grupie otrzymującej klopidogrel). Częstość występowania wybranych zdarzeń niepożądanych prowadzących do przerwania leczenia wymieniono w Tabeli 3 (wszystkie występujące u co najmniej 0,1% pacjentów zgłoszonych w Dodatku Uzupełniającym). Dyskusja
Próba PRoFESS dostarcza ważnych dowodów dotyczących bezpośredniego porównania dwóch czynników przeciwpłytkowych po udarze pozakomórkowym. Wszystkie leki przeciw płytkowe testowane w tej próbie były już zatwierdzone w zapobieganiu nawrotom udaru w większości uczestniczących krajów. Próba nie spełniała wcześniej określonych kryteriów statystycznych dotyczących nie mniejszej czułości, ale wykazała podobny odsetek nawrotów w grupie otrzymującej aspirynę i dipirydamol o przedłużonym uwalnianiu oraz w grupie otrzymującej klopidogrel. W związku z tym w badaniu nie wykazano, że zarówno aspiryna, jak i dipirydamol o przedłużonym uwalnianiu lub klopidogrel przewyższa inne w zapobieganiu nawrotom udaru.
Było więcej udarów krwotocznych z aspiryną plus dipirydamol o przedłużonym uwalnianiu niż z klopidogrelem. Nie było jednak istotnej różnicy w ryzyku wystąpienia zgonu lub kalectwa. Chociaż pośrednie dowody z poprzednich randomizowanych badań z aspiryną jako lekiem porównawczym sugerowały, że kwas acetylosalicylowy i dipirydamol o przedłużonym uwalnianiu był skuteczniejszy niż klopidogrel w zapobieganiu nawrotom udaru, bezpośrednie porównania w randomizowanym badaniu są najskuteczniejszymi szacunkami porównawczej skuteczności leczenia. Wyniki badań podkreślają potrzebę bezpośrednich porównań między aktywnymi lekami przeciwpłytkowymi w kontekście zapobiegania nawrotom udaru. Porównywanie pośrednie jest ograniczone przez różnice w projektach prób przeciwpłytkowych, populacjach pacjentów, wyborze leków do porównania z aspiryną oraz definicje pierwotnych wyników.
Pomimo podobnych częstości nawrotów udaru w naszych dwóch grupach leczonych, nie byliśmy w stanie wysunąć wniosku o stwierdzenie nie gorszego działania. Badanie zostało zaprojektowane w celu wykazania przewagi aspiryny plus dipirydamolu o przedłużonym uwalnianiu, przy założeniu 13% względnej redukcji ryzyka przy 82% mocy. Biorąc pod uwagę niepewność dotyczącą porównań pośrednich, dodaliśmy test niezależności z konserwatywną wartością delta jako prekursorem testu wyższości. Obliczenia mocy wykazały, że próba będzie miała statystyczną moc 82%, aby wykazać nie gorsze wyniki, jeśli względna redukcja ryzyka dla aspiryny plus dipirydamol o przedłużonym uwalnianiu w porównaniu z klopidogrelem wynosi tylko 6,5%
[więcej w: spasmina, allertec wapno plus, sennik wagina ]

Powiązane tematy z artykułem: allertec wapno plus sennik wagina spasmina