Aspiryna i Dipyridamol o przedłużonym uwalnianiu w porównaniu z klopidogrelem do nawracającego udaru ad 5

Zgodność leków, określona jako przyjmowanie badanego leku przez ponad 75% czasu, była większa w grupie klopidogrelu (76,8%) niż w grupie przyjmującej aspirynę i dipirydamol o przedłużonym uwalnianiu (69,6%). Główny wynik
Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki zagrożenia dla głównych, drugorzędnych i kluczowych trzeciorzędnych wyników skuteczności i bezpieczeństwa. Rysunek 1. Rycina 1. Szacunki Kaplana-Meiera na temat łącznego prawdopodobieństwa wyników pierwotnych i wtórnych według grupy leczenia. Pierwotny wynik pierwszego nawrotu udaru (panel A) wystąpił u 916 z 10 181 pacjentów (9,0%) leczonych aspiryną i dipirydamolem o przedłużonym uwalnianiu (ERDP) oraz u 898 z 10 151 pacjentów (8,8%) leczonych klopidogrelem (współczynnik ryzyka dla aspiryna-ERDP, 1,01, przedział ufności 95% [CI], 0,92 do 1,11). Główny drugorzędowy wynik udaru, zawał mięśnia sercowego (MI) lub zgon z przyczyn naczyniowych (panel B) wystąpił u 1333 pacjentów (13,1%) w każdej z dwóch grup (współczynnik ryzyka dla aspiryny-ERDP, 0,99, 95% CI, 0,92 do 1,07). Szacowane współczynniki ryzyka są oparte na modelu Coxa z współzmiennymi podstawowych wartości wieku, użycia lub nie użycia inhibitorów konwertazy angiotensyny, stanu cukrzycy i wyniku na zmodyfikowanej skali Rankina.
Potwierdzony pierwszy nawrót udaru wystąpił u 1814 pacjentów. Nie było interakcji między korzyściami leczenia przeciwpłytkowego a telmisartanem (P = 0,35). Pierwotny wynik pierwszego nawrotu udaru wystąpił u 916 biorców (9,0%) aspiryny plus dipirydamol o przedłużonym uwalnianiu i 898 biorców (8,8%) klopidogrelu (współczynnik ryzyka, 1,01, 95% CI, 0,92 do 1,11) (Tabela 2 i Figura 1A). Chociaż współczynnik ryzyka jest bardzo zbliżony do 1,00 (reprezentujący równoważność), górna granica przedziału ufności wykracza poza wcześniej określony margines równy 1,075.
Rysunek 2. Ryc. 2. Częstość występowania nawracających udarów u badanych pacjentów, według grupy leczenia. Średni czas obserwacji wynosił 2,5 roku. Liczby pacjentów w każdej kategorii udaru podano po prawej stronie paska, a liczby całkowite podano na górze. Wskaźnik ryzyka nawrotu udaru u pacjentów otrzymujących aspirynę i dipirydamol o przedłużonym uwalnianiu (ERDP) w porównaniu z pacjentami otrzymującymi klopidogrel wynosił 1,01 (95% przedział ufności, 0,92 do 1,11).
Udar niedokrwienny stanowił 87,4% (1585 z 1814) uderzeń nawrotowych (ryc. 2). Chociaż w grupie przyjmującej aspirynę i dipirydamol o przedłużonym uwalnianiu wystąpiło 25 mniejszych nawracających udarów niż w grupie przyjmującej klopidogrel, biorcy kwasu acetylosalicylowego i dipirydamolu o przedłużonym uwalnianiu mieli 5 kolejnych nawracających uderzeń o innych lub nieznanych przyczynach i 38 innych udarów krwotocznych. Pomimo tego nadmiaru udarów krwotocznych liczba pacjentów z udarem ciężkim lub upośledzającym (określona jako wynik .3 w zmodyfikowanej skali Rankina po 3 miesiącach od nawrotu udaru) była podobna w obu grupach: 413 (4,1%) w grupie dipirydamolu o przedłużonym uwalnianiu i 392 (3,9%) w grupie klopidogrelu (współczynnik ryzyka, 1,05, 95% CI, 0,96 do 1,16). W analizach opartych na otrzymanym leczeniu wyniki dla pierwotnego wyniku były praktycznie takie same w obu grupach, z nawrotem udaru występującym u 777 pacjentów (7,6%) otrzymujących aspirynę i dipirydamol o przedłużonym uwalnianiu oraz u 777 pacjentów (7,7%) otrzymujących klopidogrel (współczynnik ryzyka, 1,07; 95% CI, 0,97 do 1,18).
Drugorzędne i trzeciorzędne wyniki
Liczba pacjentów z wtórnym wynikiem udaru, zawałem mięśnia sercowego lub zgonem z przyczyn naczyniowych była identyczna w obu grupach: 1333 pacjentów (13,1%) (współczynnik ryzyka dla aspiryny plus dipirydamol o przedłużonym uwalnianiu vs
[więcej w: flixonase opinie, samolubna instagram, euroklinika siemianowice ]

Powiązane tematy z artykułem: euroklinika siemianowice flixonase opinie samolubna instagram